Kontakt: Stanislav Semerák; 731137592; email: stsem@seznam.cz